การศึกษา
 • Master of Arts (Thai), Faculty of Arts, Silpakorn University
 • Bachelor of Arts 2nd class honors (Thai), Faculty of Arts, Silpakorn University

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558- ปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 
 • 2554-2558: หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 • 2550-2554: หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
 • 2553: อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุสิตธานี
 • 2542-2550: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2558 -2561: วิทยากรโครงการอ่านเก่งเขียนดี เครือข่ายคนไทยในต่างแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส
 • 2549: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยสำหรับล่ามและนักแปล เมืองมานน์ไฮม์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • 2548: วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยสำหรับล่ามและนักแปล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผลงานวิจัย
 
บทความวิชาการ
 • ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทยยุคประเทศไทย 4.0 และ GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “Changing Era: What’s happening in Arts &  Design in 21St Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์