การศึกษา
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
  • Emuni Ibn Tibbon Translation Studies Doctoral and Teacher Training Program,  University of Granada, Spain
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2546 - ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานวิจัย
  • Insai, S. (2018). Collaborative Project-based Learning: A Must in Translation Classrooms for EFL Learners. Proceedings of the 10th International Conference on Humanities and Social Sciences, 11-13 May 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 195-206.
  • Insai, S. and Poonlarp, T. (2017). More Heads Are Better than One: Peer Editing in a Translation Classroom of EFL Learners. PASAA: Journal of Language Teaching and Learning in Thailand, 54, 82-107.
  • Insai, S. (2017). Students’ Attitudes towards Four Feedback Techniques in Translation Classroom. Proceedings of PSU- USM International Conference on Arts and Sciences (PSU-USM 2017), 8-9 August 2017, Phuket, Thailand, pp. 555-572.
  • Insai, S. (2013). Learning Portfolios in Translation Classrooms. Arab World English Journal, Special Issue (4), 96-106.