การศึกษา

 • อ.บ (ภาษาจีน) ม.ศิลปากร
 • บ.ม (ภาษาจีน) วิทยาลัยนานาชาติ ม.รามคำแหง

ประกาศนียบัตร

 • อนุปริญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตกแต่งภายใน สถาบันการออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
 • ประกาศนียบัตร การอบรมภาษาจีนระยะยาว ม. Union University 
 • ประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตร Expert On China ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ม. Donghua University  
 • ประกาศนียบัตร การอบรมเทคนิคการแปลและล่ามภาษาจีนเบื้องต้น 
 • ประกาศนียบัตร การอบรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศทั่วไป(ภาษาจีน) รุ่นที่14 มทร. สวนสุนันทา

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน:  อาจารย์ประจำและเลขาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2559-2560:   หัวหน้าหลักสูตร รปศ. และ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์  และนิเทศศาสตร์ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • 2557-2558: นักวิเคราะห์นวัตกรรมทางสังคม สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 
 • 2552-2554:  อาจารย์ประจำและเลขาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานวิจัย

 • Pocket book “Aiya….Chinese” (2009,2011)
 • Exploring to Service Innovation in Shanghai Metro System; Based on Model of MFCSI, International Business Research, Vol. 8,No.1, January 2015, pp.106-116 /(Jutamart Limsupanark & Xuming)
 • The Theoretical Study and Empirical Research Process of Service Innovation: A Literature review,  International Business Research, Vol.8, No.11, 2015 /(Dirong,Xuming & Jutamart Limsupanark)
 • Study on influence of customers risk perception on the use of leasing service based on ownership of burden, International Business Research, Vol. 10,No.2, January 2017 /(Jutamart Limsupanark, Xuming, Pimyada Pangam)