งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์


งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา Farewell and Moving on; Memories and Family Bonding ประจำปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้รับเกียรติจากคุณสิริน ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตเป็นแบบไหน จิตใจเป็นผู้เลือก” ให้แก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter