กิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์


กิจกรรมจิตอาสาของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) คณะศิลปศาสตร์ นางสาวอาจรีย์ ชาวโพธิ์หลวง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรฯ ได้ผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่องตีศัพท์แตกกระจุย 1 แต่งโดย ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูกฤษ์ เพื่อมอบให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter