คณะศิลปศาสตร์ นำนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำเยี่ยมชมถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU


สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU เป็นสถาบันที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจของเรา ความร่วมมือนี้ทำให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งและยืนอยู่ในแถวหน้าในเรื่องภาษาจีนมาโดยตลอด คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณ Mrs. Wang Shangxue ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน) และอาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ฝ่ายไทย) ที่เปิดสถาบันให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มาเยี่ยมชมค่ะ

Latest News

Subscribe to our Newsletter