ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Mini Open House คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ยินดีต้อนรับโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Mini Open House คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์และร่วมทำกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

Latest News

Subscribe to our Newsletter