หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน"


หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน หัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ สำฤทธิ์ เลขานุการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มาเป็นวิทยากรอบรมผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา #เรียนภาษา #ภาษาไทย #ภาษาจีน# ภาษาอังกฤษ #คณะศิลปศาสตร์ #dpu

Latest News

Subscribe to our Newsletter