คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม KM ด้านวิจัย เรื่อง “การฝึกทักษะการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดยการใช้โครงสร้างการเขียนแบบห้าขยัก"


คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม KM ด้านวิจัย เรื่อง “การฝึกทักษะการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดยการใช้โครงสร้างการเขียนแบบห้าขยัก" ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ “การฝึกทักษะการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดยการใช้โครงสร้างการเขียนแบบห้าขยัก” วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์พา ทัดภูธร หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter