นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอโครงการความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ


นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ นำเสนอโครงการความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ Introduction to Business (EL331) ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธร อาจารย์ Win Naing Soe และอาจารย์ Alexis Locario ที่ให้เกียรติมาร่วมฟังการนำเสนอโครงการความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter