หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยเชิญผศ.ดร.วาสนา วิสฤตาภา จากวิทยาลัยครุศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องจิตวิทยาการสอน และการสร้างสื่อการสอน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter