คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย หัวข้อ “สอนภาษาทำวิจัยเรื่องอะไรดี”


ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ หัวข้อ “สอนภาษาทำวิจัยเรื่องอะไรดี” วิทยากร : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ห้อง 212 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter