คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย หัวข้อ “สอนภาษาทำวิจัยเรื่องอะไรดี”


คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย หัวข้อ “สอนภาษาทำวิจัยเรื่องอะไรดี” วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ห้อง 212 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะฯ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยทางภาษากับการท่องเที่ยวในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter