หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนปฐมวัยเด็กพิเศษ อบรมผ่านระบบ ZOOM ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter