หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยเชิญอาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Excel สำหรับงานสำนักงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter