หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน โดยเชิญอาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกสอนด้านภาษาจีนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ณ มหวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter