กิจกรรมดาว เดือน และ Miss Queen คณะศิลปศาสตร์ ปี 2020


คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์มธุรส ไอยรารัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมบุคลิกภาพ ในด้านการไหว้ การยืน การเดิน และการพูดให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาว เดือน และ Miss Queen ปี 2020 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

Latest News

Subscribe to our Newsletter