ภาพกิจกรรมการจัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงพยาบาล" ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์


ภาพกิจกรรมการจัดอบรม "ล่ามภาษาจีนสำหรับงานโรงพยาบาล" ของหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีคุณมลลดา ศิลายอดน้อย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าชาวต่างชาติ โรงพยาบาลนนทเวช ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นล่ามสำหรับงานโรงพยาบาล เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter