หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ภาษาอาสา” ในหัวข้อ Semiotics for COVID-19 Prevention


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ “ภาษาอาสา” ในหัวข้อ Semiotics for COVID-19 Prevention โดยมี ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สอนรายวิชาสัญญศาสตร์เบื้องต้น Introduction to Semiotics (LE314) นำนักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้จากการปฎิบัติการจริง ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา

Latest News

Subscribe to our Newsletter