หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business Future Plan


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business Future Plan โดยเชิญคุณชัชชญา ถิรชวกรณ์ ตำแหน่ง Business Development Manager, Taco Bell ศิษย์เก่าของหลักสูตรมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและสายงานต่าง ๆ ในธุรกิจให้แก่นักศึกษาในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ Introduction to Business (EL331) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 11:00 – 13:00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter