คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้มอบทุนเรียนต่อที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อ เส้นทางสายไหมทางทะเล ที่ได้มอบทุนเรียนต่อที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1-1 (ห้องสนม สุทธิพิทักษ์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter