หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Hotel in the Real World


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Hotel in the Real World โดยเชิญคุณณัฐพล ทะสูญ Sales Manager จาก Cape & Kantary Hotels มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการปฎิบัติงานในด้านการโรงแรม แก่นักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม English for Hospitality (EL372) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15:30 – 17:30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter