หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Hotel in the Real World


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Hotel in the Real World โดยเชิญคุณณัฐพล ทะสูญ Sales Manager จาก Cape & Kantary Hotels มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการปฎิบัติงานในด้านการโรงแรม แก่นักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม English for Hospitality (EL372) เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15:30 – 17:30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป

September 14, 2021

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายชยานนท์ คลี่บำรุง นศ.ปี 2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน เเละการเขียนระดับประเทศ และได้รับรางวัลการเขียนยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาเเละบุคคลทั่วไป จากอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง(เเสงกระจ่าง) ศิลปินเเห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2564

READ MORE

Subscribe to our Newsletter