หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ "Business Future Plan"


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business Future Plan โดยเชิญอาจารย์อธิภัทร เกตุทัต ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาในรายวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ Introduction to Business (EL331) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5-2 (ห้องสมภพ โหตระกิตย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter