หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ "อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for TOEIC Preparation" ให้แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ "อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร English for TOEIC Preparation" ให้แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรม และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ โครงการนี้จัดอบรมในวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

Latest News

Subscribe to our Newsletter