หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ "Catch Your Dream Achieve Your Goal"


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ "Catch Your Dream Achieve Your Goal" โดยเชิญศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แนวทางการเลือกอาชีพ และการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ให้แก่นักศึกษาในรายวิชาการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพ Career Preparation (EL344) ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องสัจจา เกตุทัต 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter