หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในหัวข้อ “Working in Tourism Industry and Tourism as a Tool for Community Development”


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในหัวข้อ “Working in Tourism Industry and Tourism as a Tool for Community Development” โดยเชิญ Mr.Michael Biedassek มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา Introduction to the Hospitality and Tourism Industry (BC351) ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter