หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในหัวข้อ “Entrepreneurship and Start-up Business Development”


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (IBEC) จัดบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ในหัวข้อ “Entrepreneurship and Start-up Business Development” โดยเชิญคุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา Entrepreneurship and Start-up Business Development (BC205) และวิชา Marketing Communication for Entrepreneurs (BC208) ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter