"การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ" (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ


"การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ" (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ อาจารย์สันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter