อาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน


อาจารย์ ดร.โชติกานต์ ใจบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ให้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" รอบคัดเลือก ครั้งที่ 13 ระดับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Latest News

Subscribe to our Newsletter