กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลอยกระทง


กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย : ลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 บริเวณลานอเนกประสงค์ ใต้อาคาร 6 ในงานนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดประกวดบอร์ดความรู้เรื่องประเพณีลอยกระทง โดยให้นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยผ่านวันสำคัญของไทย เนื้อหาความรู้ที่นำมาเผยแพร่นั้นจะต้องเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของทีมนักศึกษาที่เข้าประกวด และนำเสนองานด้วยภาษาดังกล่าวต่อกรรมการซึ่งมาจากอาจารย์หลักสูตรและหมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ ด้านความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงนั้นมีทั้งส่วนที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงซึ่งนับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญวันหนึ่งของคนไทย และความสำคัญของประเพณีนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณและเพื่อเป็นการขอขมาแด่พระแม่คงคา ตลอดจนความเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์ให้แก่ตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังได้สอดแทรกความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นกระทงด้วย

Latest News

Subscribe to our Newsletter