รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างบัณฑิต 4.0 โดย ผศ.ดร.สมพร โกมารทัต อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 - 11:30 น.

Latest News

Subscribe to our Newsletter