การใช้งาน Breakout room (การสร้างห้องสนทนากลุ่มย่อย) ในโปรแกรม Zoom


Latest News

Subscribe to our Newsletter