การใช้โปรแกรม “Zoom” ผ่านโทรศัพท์มือถือในฐานะผู้เข้าร่วมประชุม (หรือนักเรียน) ตอนที่ 4


การจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง “การเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom” โดย อาจารย์ปกรณ์ ศิวะพรประเสริฐ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คลิก "MORE" เพื่อเข้าชมการบรรยาย

Latest News

Subscribe to our Newsletter