หน่วยบริการงานแปล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้บริการแปลเอกสาร บทความ บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


หน่วยบริการงานแปล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้บริการแปลเอกสาร บทความ บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.สกลกานต์ อินทร์ไทร โทร.02-9547300 ต่อ 274 E-mail: [email protected]

Latest News

Subscribe to our Newsletter