หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัด Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จัด Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยเชิญอาจารย์อุดมลักษณ์ อำพันธุ์ จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) เป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Excel สำหรับงานสำนักงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Digital Literacy EL342 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

Latest News

Subscribe to our Newsletter