อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Integration Camp ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี


อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Integration Camp ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Latest News

Subscribe to our Newsletter