การเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ตอนที่ 1


การจัดการความรู้ (KM) คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง “การเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom” โดย อาจารย์ปกรณ์ ศิวะพรประเสริฐ อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คลิก "MORE" เพื่อเข้าชมการบรรยาย

Latest News

Subscribe to our Newsletter