การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน "Reflections and Lessons Learned from Online Instruction"


ภาคการศึกษา 1/2564 คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค รูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Latest News

Subscribe to our Newsletter