คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Arts Research & Publication Bootcamp: Finishing a Manuscript in 3 Months ประจำปีการศึกษา 2564


คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Arts Research & Publication Bootcamp: Finishing a Manuscript in 3 Months ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้เกี่ยวกับการการเขียนต้นฉบับและการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์

Latest News

Subscribe to our Newsletter