พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม VooV Meeting โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายไทย รองศาสตราจารย์ เฉิน เวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายจีน และคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

Latest News

Subscribe to our Newsletter