คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชื่นแดง นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายหญิง ครั้งที่ 35


คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะธิดา ชื่นแดง นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนพรัตน์ทองคำ ฝ่ายหญิง ครั้งที่ 35

Latest News

Subscribe to our Newsletter