การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Zoom : 5) การยกเลิกการแชร์ และ การบันทึกการเรียนการสอน


Latest News

Subscribe to our Newsletter