คณะศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรม “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


คณะศิลปศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทยในกิจกรรม “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ด้วยการทำกระทงกล้วยด่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 คณะศิลปศาสตร์ขอขอบคุณอาจารย์วิสุทธิ์ ตรีเงิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือการจัดดอกไม้และงานใบตองเป็นอย่างยิ่ง

Latest News

Subscribe to our Newsletter