พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 จำนวน 154 คน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ระยะเวลา 1 เดือน จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ประเทศจีน โดยความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล DPU วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีอาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ DPU ฝ่ายไทย และคณาจารย์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้เป็นการอบรมผ่านโปรแกรม VooV Meeting

Latest News

Subscribe to our Newsletter