หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Preparation for an Online Job Interview”


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Preparation for an Online Job Interview” โดยได้รับเกียรติจากคุณจิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (ครูพี่บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริการ มาให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชา Language Skills for Digital Communication (BC311) ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 13.30 น. โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter