หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Get a job with your first interview”


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Get a job with your first interview” โดยได้รับเกียรติจากคุณวสุ เซ็นสม CEO and the President of Thai Muslim Trade Association มาให้ความรู้เรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์งานแก่นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชา Language Skills for Digital Communication (BC311) ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter