หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "How to write an effective resume"


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "How to write an effective resume" โดยได้รับเกียรติจากคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ วิทยากรพิเศษจาก Jobtopgun มาให้ความรู้เรื่องการเขียน Resume เทคนิคการสัมภาษณ์งานออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชาการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ (EL344) ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter