คณะศิลปศาสตร์รับบริการแปล ตรวจ แก้ไขและปรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


คณะศิลปศาสตร์รับบริการแปล ตรวจ แก้ไขและปรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.สกลกานต์ อินทร์ไทร โทร. 02-954-7300 ต่อ 274 Email: sakolkarn.ini@dpu.ac.th

Latest News

Subscribe to our Newsletter