หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business and Your Future Plan


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษโครงการ Business and Your Future Plan โดยเชิญอาจารย์ ดร.อรัญญา นาคหล่อ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ Introduction to Business (EL331) ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 โดยผ่านระบบ ZOOM

Latest News

Subscribe to our Newsletter